ro    en 
start
Eligibilitate
Loading

ELIGIBILITATE


1.    Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii finali ai contragaranțiilor[1]:


a) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform legii;

b) îndeplinesc criteriile de performanță financiară prevăzute de reglementările interne ale FRC, determinate pe baza informațiilor din situațiile financiare ale IMM ;

c) nu au restanțe la plata obligațiilor bugetare, conform certificatului de atestare fiscală și declarației pe propria răspundere a întreprinderii;

d) nu sunt supuşi unei proceduri de insolvență şi nici nu îndeplinesc criteriile din dreptul naţional pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform extrasului din buletinul procedurilor de insolvență și declarației pe propria răspundere a întreprinderii;

e) nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, conform extrasului de informaţii de la registrul comerţului;

f) au cel puțin un salariat și înregistrează cifră de afaceri pozitivă, conform informațiilor din situațiile financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up și SRL-D;

g) nu figurează cu credite restante sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B sau C, conform informațiilor de la Centrala Riscurilor de Credit;

h) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni, conform informațiilor de la Centrala Incidentelor de Plăţi;

i) nu sunt încadrate de bănci în categoria de clasificare a creditelor „îndoielnic” sau „pierdere”, conform informațiilor de la Centrala Riscurilor de Credit;

j) nu sunt debitori ai fondului de garantare/ Fondului Român de Contragarantare, ca urmare a faptului că au beneficiat de garanții/contragaranţii pentru care fondul a efectuat plata (dacă debitele au fost achitate integral intedicția nu se aplică) conform informațiilor furnizate de fondul de garantare;

k) nu beneficiază de garanții, contragarantate sau nu, pentru care fondul de garantare a primit înştiinţări de neplată, cereri de plată, informații privind trecerea integrală la restanță a finanțării garantate, conform informațiilor furnizate de fondul de garantare;

l) nu sunt obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, conform declaraţiei pe proprie răspundere a întreprinderii;

m) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru întreprinderile mici şi mijlocii cu activitate de transport rutier, conform declaraţiei pe proprie răspundere a întreprinderii;

n) desfășoară activități eligibile pentru acordarea de ajutoare de minimis în conformitate cu schema de ajutor de minimis aplicabila, conform declaraţiei pe proprie răspundere a întreprinderii;

o) îndeplinesc criteriile prevăzute de celelalte reglementări aplicabile acordării de contragaranții. 

 

 2.    Activităţi neeligibile pentru acordarea de contragaranţii:

 

a) pescuitul şi acvacultura;

b) sectorul cărbunelui, în sensul  Deciziei Consiliului Uniunii Europene privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive[2];

c) siderurgia, construcţii navale si fibre sintetice;

d) activitățile de jocuri de noroc şi pariuri, producția sau comercializarea de armament, muniţii, explozibili, producția şi/sau comerţul de alcool și tutun, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare si protecţie, intermedieri financiare şi de asigurări, activităţi de închiriere şi leasing, tranzacţii imobiliare;

e) activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre ale UE, respectiv activităţile legate direct de cantităţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

f) activitățile care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor din import;

g) achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.[1] În cazul în care beneficiarul nu este o întreprindere autonomă sau parteneră, întreprinderile care definesc întreprinderea unică trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate menţionate la lit. e), i),  j) și să nu se afle în procedură de insolvență; criteriul referitor la insolventa nu se aplica persoanelor juridice straine care intra in componenta intreprinderii unice.

[2] Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 336/2010.

 

 3.    Vizualizare lista orientativa a claselor CAEN neeligibile, respectiv limitate