ro    en 
start
FAQ
Loading

A) Ce reprezinta o contragarantie?
Contragarantia este un angajament expres, irevocabil si neconditionat prin care FRC preia o parte din riscul de credit asumat de fondurile de garantare la acordarea de garantii in favoarea IMM, in conditiile conventiilor de contragarantare;


B) Ce inseamna ajutor de minimis?
Ajutorul de minimis este orice masura prevazuta de art.107 (1) din Tratatul de functionare a Uniunii Europene, in limita unui anumit plafon a carui valoare este considerata de Comisia Europeana a nu afecta comertul dintre statele membre si/sau a nu denatura sau ameninta sa denatureze concurenta;


C) Ce este ajutorul de minimis sub forma de contragarantie?
Ajutorul de minimis sub forma de contragarantie este sprijinul acordat de FRC IMM prin preluarea riscului aferent acestuia la acordarea de garantii de catre fondurile de garantare, exprimat ca echivalent subventie bruta al contragarantiei;


D) Ce inseamna echivalent subventie bruta al contragarantiei?
Echivalent subventie bruta al contragarantiei este valoarea potentiala a ajutorului de minimis sub forma de contragarantie acordat unui IMM, determinata ca diferenta intre prima de contragarantare pe care IMM ar trebui sa o plateasca in conditii de piata si prima de contragarantare efectiv platita de acesta;


E) Care sunt intreprinderile mici sau mijlocii sau ce inseamna "IMM" ?
Conform Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea CE nr.361/2003 privind definitia microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii (1), sunt acele intreprinderi(2) care au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250 si care au fie o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane EUR, fie detin active totale a caror valoare nu depaseste echivalentul in lei a 43 milioane EUR; microintreprinderile au un numar mediu anual de salariati de cel mult 9 si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale a caror valoare nu depaseste echivalentul in lei a 2 milioane EUR.
Calculul cifrei de afaceri anuale nete, valorii activelor totale si al numarului mediu anual de salariati se face tinându-se cont de statutul intreprinderii, respectiv intreprindere autonoma, partenera sau legata, in conformitate cu prevederile legii sus - mentionate.


F) Ce inseamna un IMM cu istoric de functionare?
IMM inregistrata in Registrul comertului de mai mult de 36 luni


G) Ce inseamna o intreprindere nou infiintata (start-up) potrivit normelor FRC?
IMM inregistrata in Registrul comertului de cel mult 36 de luni;


H) Ce reprezinta o intreprindere aflata "in dificultate"?
Conform prevederilor capitolului 2, sectiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei Europene privind Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate (3), o intreprindere este considerata in dificultate in urmatoarele situatii:
(i) in cazul unei intreprinderi cu raspundere limitata, atunci când se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social al acesteia, mai mult de un sfert din acest capital fiind pierdut in ultimele 12 luni;
(ii) in cazul unei intreprinderi in care cel putin o parte din asociati raspunde nelimitat pentru creantele acesteia, atunci când s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile al intreprinderii, mai mult de un sfert din acest capital fiind pierdut in decursul ultimelor 12 luni;
(iii) in cazul oricarei intreprinderi, indiferent de forma juridica, care intruneste conditiile prevazute de legislatia nationala pentru a face obiectul procedurilor colective de insolventa;
(iv) in cazul in care niciuna dintre conditiile prevazute anterior nu este indeplinita, o intreprindere este considerata in dificultate daca toate conditiile urmatoare sunt indeplinite simultan:
- cifra de afaceri scade cu mai mult de 50% in anul N fata de anul N-1;
- datoriile cresc cu mai mult de 50% in anul N fata de anul N-1;
- pierderile inregistrate sunt cu cel putin 50% mai mari in anul N fata de anul N-1,
unde "N" reprezinta ultimul exercitiu financiar incheiat pentru care s-a implinit termenul de depunere a situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
(v) Un IMM cu statut de persoana fizica autorizata, intreprindere individuala ori intreprindere familiala nu este considerat a fi in dificultate, cu exceptia cazului in care indeplineste conditiile prevazute de legislatia nationala pentru a face obiectul procedurilor colective de insolventa;


I) Ce este conventia de contragarantare?
Conventia de contragarantare este conventia semnata de FRC cu fondurile de garantare in baza careia se realizeaza implementarea normelor proprii;


J) Ce inseamna plafon de expunere?
Plafonul de expunere este suma maxima prevazuta in conventia de contragarantare pâna la care FRC contragaranteaza garantiile acordate in favoarea IMM eligibile;


K) Ce inseamna un fond de garantare?
Fondul de garantare este o entitate care desfasoara cu titlu profesional activitati de emitere de garantii si asumare de angajamente de garantare, inclusiv garantarea creditului, in conditiile Legii nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare;


L) Ce reprezinta finantarea?
Finantarea este un credit/alt instrument de finantare acordat de o banca sau o institutie financiara nebancara unui IMM, garantat intr-un procent de cel mult 80% de un fond de garantare, care nu include dobânzile si comisioanele, penalitatile si alte asemenea sume datorate in baza contractului prin care se acorda finantarea;


M) Ce reprezinta microfinantarea?
Microfinantarea este o finantare in valoare de cel mult 25.000 euro sau echivalent lei, acordata unei microintreprinderi.

 

1) Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 / 2003.
2) Societati comerciale, societati cooperative, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice.
3) Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 / 2004