ro    en 
start
Strategie - Strategie 2015 - 2016
Loading

 

REPERE STRATEGICE 2015-2016


Obiectiv I. Relansarea activităţii de contragarantare ca instrument de politică publică pentru facilitarea accesului la finanţare al IMM


Acţiuni:

1.      Configurarea sprijinului acordat prin contragaranții prin susținerea domeniilor prioritare – export, agricultură, cercetare-dezvoltare, inovare, reciclare, eco-turism, producția, IT&C, energie si utilităţi etc.,

2.      Încheierea de parteneriate cu fondurile de garantare, calibrate pe domeniile prioritare susținute, pentru facilitarea costurilor, reducerea birocrației, fluidizare, celeritate în analiză etc.,

3.      Îmbunătăţirea continuă a procedurilor şi normelor de contragarantare, a sistemului de prudenţialitate şi de evaluare a riscului de contragarantare în raport de dinamica analizei și a proceselor specifice.

 

Obiectiv II. Accesarea instrumentelor financiare inovative din cadrul programelor de susținere a IMM finanţate din Fondul European de Investiții și fondurile europene structurale și de investiții


Acţiuni:

1.      Iniţierea şi derularea demersurilor/procedurilor privind dobândirea de către FRC a calităţii de intermediar financiar în cadrul unui program european finanţat de FEI pentru susținerea IMM:

 • COSME – Programul UE pentru Competitivitatea IMM – Loan Guarantee Facilitiy,
 • ORIZONT– InnovFin SME Guarantee Facility,
 • Europa creativă – Cultural and Creative Sector Guarantee Facility.

2.      Dezvoltarea și perfecţionarea mecanismelor și a produselor de contragarantare pentru susţinerea accesului la finanţare al  IMM prin acordarea cu obiectivele tematice ale programelor europene structurate pe priorităţi de finanţare naţională pentru cadrul financiar 2014-2020:

 • Sunt vizate IMM aflate în fazele de start-up, creștere și transfer, IMM cu creştere rapidă din sectorul inovativ, IMM din sectorul cultural creativ, IMM tinere, nou înfiinţate şi inovative din sectorul C&D, IT&C susținute potrivit Acordului de parteneriat 2014-2020 România-CE, Planului de acţiune pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM, Programelor COSME, ORIZONT, Europa creativă.
 

Obiectiv III. Asigurarea sustenabilității și perfecționării continue a mecanismului contragarantării  


Acţiune:

1. Implementarea unui proiect de asistenţă tehnică specializată în vederea recalibrării instituționale, inclusiv a capitalului FRC și a instrumentelor specifice de sprijin pentru IMM:

 • Efectuarea și implementarea proiectului necesităsprijin guvernamental, cel puțin la nivelul acționarului majoritar,
 • Finalitatea proiectului ar trebui să contribuie la:
  • Îmbunătățirea guvernanței corporative la nivelul FRC,
  • Diversificarea sprijinului oferit IMM prin instrumente specifice adaptate potențialului acestora și consolidării mediului de afaceri.


Obiectiv IV. Perfecționarea mecanismelor de lucru din perspectiva colaborării cu instituţiile financiare interne şi internaţionale


Acţiuni:

1. Calibrarea mecanismului de garantare-contragarantare cu instituțiile partenere în ceea ce privește convențiile de lucru din perspectiva accesibilității și riscului prin:

 1. Elaborarea unui profil de risc de portofoliu la nivelul FRC bazat pe serviciul datoriei şi a ratingurilor interne ale IMM finanțate,
 2. Limitarea expunerilor pe sectoarele cu risc de neplată ridicat.

 

2. Elaborarea unui sistem de rating intern al portofoliului de contragaranții în funcție de dinamica indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți în schemele de contragarantare și documentele de lucru privind riscul.

 

3. Încheierea de parteneriate de colaborare pentru schimb de experienţă şi bune practici cu instituţii similare europene, membre ale Asociației Europene a Societăților de Garantare Mutuală (AECM).

 

Obiectiv V. Dezvoltarea şi diversificarea comunicării şi a relaţiilor instituţionale cu fondurile de garantare a creditelor pentru IMM, instituțiile financiare și bancare, antreprenoriatul specific IMM și mediul de afaceri în general, asociații reprezentative specifice, autorităţi publice și mass-media, în scopul diseminării conţinutului şi a dinamicii mecanismelor şi instrumentelor de operare ale FRC

 

Acţiuni:

1.      Consolidarea procesului de integrare a FRC în mecanismele sistemului financiar-bancar, în specializarea, dezvoltarea și diversificarea procesului de diseminare a elementelor de politică și strategie, a normelor și procedurilor FRC care asigură îndeplinirea obiectivelor și a misiunii instituționale,

 2.      Furnizarea de informaţii transparente şi utile cu privire la procesul contragarantării, aspect esenţial pentru implementarea unui mecanism viabil de accesare a creditelor garantate şi contragarantate, precum şi o condiţie elementară pentru respectarea reglementărilor comunitare specifice,

 3.      Consolidarea parteneriatelor cu integratorii de comunicare, organizatorii de evenimente specifice și mass media, în general, pentru promovarea și reflectarea corespunzătoare a mesajelor şi punctelor de vedere, opiniilor şi noutăţilor instituţionale exprimate de FRC şi reprezentanții acestuia în cele mai bune condiţii și în condițiile menţinerii unui standard ridicat de profesionalism,

 4.      Continuarea promovării FRC prin intermediul comunicatelor şi a conferinţelor de presă, presei scrise și on-line, radio/TV/internet live și a materialelor informative specifice şi menţinerea unei abordări profesioniste şi de interes comun pentru creşterea apetitului de informaţie financiară de calitate în rândul publicului ţintă,

 5.      Asigurarea continuităţii în întreţinerea corespunzătoare şi actualizării continue cu informaţii de interes a www.contragarantare.ro.***STRATEGIA ACTUALIZATĂ A FRC PENTRU PERIOADA 2014-2015 VALORIFICĂ:

 

 • experienţa internă şi internaţională dobândită până în prezent, precum şi orientările în domeniul utilizării garanțiilor și contragaranțiilor ca instrumente financiare inovative,
 • probabilitatea unei volatilități mai ridicate pe termen mediu a fluxurilor de capital, cu impact negativ asupra capacității de finanțare a economiei și asupra monedei naționale, ca principal risc la adresa economiei românești,
 • Programul de guvernare şi politicile publice incidente perioadei 2014-2015 având în vedere acţiunile şi intervenţiile menite să dinamizeze activitatea sistemului financiar-bancar prin instituţii, mecanisme şi instrumente suport al proceselor care asigură facilitarea accesului la finanţare a IMM,
 • continuarea promovării unui comportament anti-ciclic în problematica creditării IMM, prin adaptarea, consolidarea și utilizarea cu un randament maxim a instrumentelor specifice FRC,
 • implicarea mai intensă a FRC cu efect asupra impulsionării procesului de creditare, pe cele trei segmente reprezentate de diminuarea costului creditării, amplificarea capacităţii de garantare a fondurilor de garantare şi dispersarea eficientă a riscurilor în sistemul bancar.

 

Obiectivele specifice urmărite prin implementarea Strategiei 2014 - 2015 a FRC vizează:

 

 • dezvoltarea şi modernizarea accesului la finanţare a IMM prin creşterea volumului şi a calităţii instrumentelor de operare ale FRC precum şi a mecanismelor de lucru cu fondurile de garantare şi alte instituţii financiare nebancare;
 • perfecţionarea schemelor de ajutor şi a normelor de aplicare ale acestora în corelaţie cu dinamica legislaţiei europene şi naţionale în materia ajutorului de stat;
 • dezvoltarea şi modernizarea mecanismelor şi instrumentelor de contragarantare pentru finanţarea proiectelor aflate în convergenţă cu obiectivele Strategiei Europa 2020 vizând creşterea inteligentă, dezvoltarea durabilă  şi îmbunătăţirea mediului de afaceri favorabil incluziunii sociale;
 • perfecţionarea comunicării şi a calităţii parteneriatului cu fondurile de garantare, băncile, mediul de afaceri, autorităţi publice şi presa, precum şi cu organisme şi instituţii similare din ţările membre UE în scopul consolidării imaginii şi a vizibilităţii operaţionale a FRC;
 • consolidarea gestiunii economice proprii, capitalizarea continuă şi diversificarea surselor de finanţare ale FRC, accesul la scheme şi finanţări europene, recalibrarea politicilor de risc şi a mecanismelor în domeniul prudenţialităţii în procesul de acordare a contragaranţiilor.

 STRATEGIA FONDULUI ROMAN DE CONTRAGARANTARE 2011-2013

Obiectivul Strategic General al FRC il constituie perfectionarea, dezvoltarea, diversificarea inovativa si modernizarea mecanismelor si instrumentelor de contragarantare in scopul cresterii rolului institutiei in procesul de facilitare a accesului la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii.

Obiectivele Prioritare 
ale FRC sunt:

 1. Dezvoltarea accesului la finantare a IMM prin cresterea numarului si a volumului de contragarantii, a numarului IMM beneficiare si a locurilor de munca sustinute sau nou infiintate.

 2. Perfectionarea  schemelor de ajutor si a normelor de aplicare ale acestora in corelatie cu dinamica legislatiei europene si nationale in materia ajutorului de stat.

 3. Dezvoltarea si flexibilizarea facilitatilor oferite in procesul de acces la finantare a IMM pentru proiectele aflate in convergenta cu Strategia EUROPA – 2020, avand ca obiective de referinta cresterea inteligenta, dezvoltarea durabila si promovarea unei economii favorabile incluziunii sociale.

 4. Dezvoltarea si diversificarea capacitatii de operare a FRC prin asumarea unor mecanisme de contragarantare in conditii de piata, accesul la scheme si finantari europene si participarea la capitalul unor institutii de finantare a IMM.

 5. Dezvoltarea cooperarii cu institutii si organisme de garantare si contragarantare din tarile membre UE si ale altor state cu experienta in domeniu, valorificarea potentialului si oportunitatilor oferite de AECM in scopul asumarii  instrumentelor de bune practici si a experientelor relevante pe plan european si international.

 6. Realizarea si dezvoltarea unui sistem de servicii informatice privind instrumente, mecanisme si consultanta in domeniul contragarantarii, garantarii si accesului la finantare a IMM.

 7. Dezvoltarea si diversificarea comunicarii si a relatiilor institutionale cu fondurile de garantare, bancile, mediul de afaceri, presa si autoritatile publice in scopul cunoasterii continutului si a dinamicii mecanismelor si instrumentelor de operare ale FRC.

 8. Perfectionarea managementului  FRC, imbunatatirea formarii continue a personalului si obtinerea recunoasterii calitatii in procesul de operare.

 9. Consolidarea gestiunii economice proprii, asigurarea capacitatii de plata a FRC pentru efectele ce decurg din producerea riscului si imbunatatirea logistica a FRC.

 10. Modernizarea si perfectionarea cadrului normativ privind organizarea si functionarea FRC in scopul cresterii impactului activitatii in contragarantare in sustinerea accesului la finantare a IMM.